HOME

Non categorizzato

In costruzione

In costruzione

Dove siamo

 

Sede amministrativa Scuola secondaria di 1° grado »Sv. Ciril in Metod«

Via Caravaggio, 4 Trieste 040 567500  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Clicca per visualizzare la mappa.

 

Scuola dell'infanzia Longera

Strada per Longera, 240 Longera 040 910073 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Clicca per visualizzare la mappa.

 

Scuola dell'infanzia Barcola

Via Vallicula, 11 Trieste 040 417393/040 412583  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

  Clicca per visualizzare la mappa.

 

Scuola primaria »Oton Župančič«

Via Caravaggio, 4 Trieste 040 567459 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

   Clicca per visualizzare la mappa.

 

Scuola primaria »Fran Milčinski«

Via Marchesetti, 16 Cattinara  040 910302 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Clicca per visualizzare la mappa.

 

Scuola primaria »Fran Saleški Finžgar«

Via del Cerreto,19 Barcola 040 43015 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Clicca per visualizzare la mappa.

 

Scuola secondaria di 1° grado »Sv. Ciril in Metod«

Via Caravaggio, 4 Trieste 040 567500 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Clicca per visualizzare la mappa.

 

Sede staccata Scuola secondaria di 1° grado »Sv. Ciril in Metod«

Strada Di Fiume, 511 Cattinara 040 910623 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Clicca per visualizzare la mappa. 

 

Predstavitev

 

Večstopenjska šola

Večstopenjaska šola“Vladimir Bartol” je nastala leta 2009 z združitvijo vrtcev, osnovnih in nižje srednje šole v enotno ravnateljstvo.

V okviru ravnateljstva delujejo danes v vertikalni povezanosti različne stopnje šolanja.

 

Otroška vrtca

V Barkovljah

V Lonjerju

 

Osnovne šole

“Oton Župančič” pri Svetem Ivanu

“Fran Milčinski” na Katinari

“Fran Saleški Finžgar” v Barkovljah

 

Srednja šola prve stopnje

“Sv. Ciril in Metod” pri Svetem Ivanu

"Sv. Ciril in Metod" podružnica na Katinari

 

Na območju, ki pretežno zajema mestno središče, delujejo tudi trije oddelki občinskih otroških vrtcev s slovenskim učnim jezikom:

Oblak Niko – v Ulici Cave 4

Dijaški Dom – v Ulici Ginnastica 72

Modri delfin -  na Greti 34/2

Vloga ravnateljstva in šol, ki so na območni ravni povezane v skupen izobraževalni proces, temelji na vzajemnem sodelovanju. Vzgojna kontinuiteta ponuja možnost uresničevanja in stalnega nadgrajevanja skupnih pobud v tej smeri.

 

Šolski okoliš

Šolski okoliš obsega območje mesta, ki vključuje svetoivansko mestno četrt, kjer se nahaja sedež, Katinaro z Lonjerjem in nekoliko bolj oddaljene Barkovlje. Območje ohranja svojo družbeno-kulturno in jezikovno raznolikost, ki se odraža skozi zgodovinsko prisotnost slovenske narodne skupnosti.

Šola ostaja referenčna točka tudi za širše področje, ki zajema ostale predele mesta in sosednje zaselke ter vasi.

Javno prometno omrežje zagotavlja učinkovite povezave in omogoča hiter dostop do šole.

 

Socialni in kulturni vidik

Šola želi ohranjati in razvijati vrednote, ki temeljijo na odpiranju teritoriju in v katerih se prepoznava.

V prvi vrsti si prizadeva za ohranjanje in vrednotenje jezika, ki mu pripada - slovenščine, pozorno pa spremlja tudi učenje drugega jezika - jezika okolja - italijanščine. Ob tem skrbi za ustrezno vrednotenje kulture in jezikov različnih skupnosti, iz katerih otroci izhajajo in angleščine, ki je za širše sporazumevanje neobhodno potrebna ter drugega jezika Evropske unije - nemščine - na srednji šoli.

V slovenski narodni skupnosti in v perspektivi globalnega sožitja predstavlja naša šola osnovo kulturne, narodnostne in jezikovne rasti, pod skupnim imenovalcem integracije različnih jezikov in kultur. Vzgojno delovanje šole se odraža v projektih sodelovanja s številnimi organizacijami in ustanovami: s športnimi in kulturnimi društvi na pripadajočem območju, z Narodno in študijsko knjižnico, s Slovenskim stalnim gledališčem, s Slovenskim raziskovalnim ištitutom.

Šola potencira in nadgrajuje svoj vzgojni in izobraževalni program preko različnih vsebin in oblik sodelovanja, povezovanja in mreženja: z večstopenjskima šolama Iqebala Masiha in Tiziane Weiss iz Trsta, z nekaterimi osnovnimi šolami iz Slovenije ter s šolami s slovenskim učnim jezikom v tržaški pokrajini.

Z univerzitetnimi ustanovami v Vidmu, Kopru in Ljubljani je od šolskega leta 2012/2013 oz. 2015/16 sklenjen sporazum, na podlagi katerega se študentom pedagoških ved, ki za to zaprosijo, v okviru ravnateljstva omogoča opravljanje študijske prakse.

Srednja šole glasbene smeri pri Sv. Ivanu ponuja možnost študija in vadbe glasbenih instrumentov: kitare, harmonike, klavirja in prečne flavte. V tem okviru sodijo k didaktičnim dejavnostim tudi različne glasbene pobude, izvedba koncertov in sodelovanje pri glasbeni reviji.

 

Prostorski in materialni pogoji

Šole, ki delujejo v sklopu ravnateljstva so nameščene v deloma prenovljenih nekoliko starejših šolskih poslopjih. Srednja in osnovne šole imajo učilnico z računalniki in spletno povezavo, medtem ko razpolaga glasbena smer tudi z glasbenim laboratorijem. Šola na sedežu ravnateljstva ima prostorno telovadnico, ki jo po končanem pouku in interesnih dejavnostih daje na razpolago drugim uporabnikom (šolam in društvom).

Na šolah vseh treh stopenj ima svoj prostor šolska knjižnica, ustrezna didaktična oprema in učni pripomočki pa omogočajo redno in učinkovito izvajanje šolskih aktivnosti.

Ob šolskih stavbah so prostorna igrišča, kjer otroci lahko uživajo v raznolikih igrah, obenem pa lahko na prostem poteka pouk športne vzgoje.

Dirigenza

Il dirigente scolastico Carolina VISENTIN

Riceve per appuntamento tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Telefono ufficio: 040 567500

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (Dsga) Graziella METLIKA

Telefono ufficio: 040 567500

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Compiti e funzioni del dirigente scolastico

(Articolo 25 del Dlgs. 165/200)

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati di servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

Nell'esercizio delle competenze, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di due docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

 

Il curriculum del dirigente scolastico è visibile sul sito del MIUR alla pagina:

https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

 

 

Compiti e funzioni del Dsga

  • sovraintende ai servizi amministrativi e contabili;
  • cura l’organizzazione della Segreteria;
  • redige gli atti di ragioneria ed economato;
  • dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA;
  • lavora in stretta collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.